Now Ask Our Principal Astrologer @ Just ₹499/-  ₹1500     Ask Your Questions Now!

Saturn(Shani)

नीलाम्बरः शूलधरः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरः सशस्त्रः ।
चतुर्भुजो सूर्यसुतः प्रशान्तः सदास्तु मह्यं वरदोल्पगामी ।।