Now Ask Our Principal Astrologer @ Just ₹499/-  ₹1500     Ask Your Questions Now!

Moon (Chandra)

श्वेताम्बरः श्वेतविभूषणश्च श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहुः ।
चन्द्रोऽमृतात्मा वरदः किरीटी मयि प्रसादं विदधातु देवः ।।