Now Ask Our Principal Astrologer @ Just ₹499/-  ₹1500     Ask Your Questions Now!

Mars(Mangal)

रक्ताम्बरो रक्तवपुः किरीटी चतुर्भुजो मेषगतो गदाभृत् ।
धरासुतः शक्तिधरश्च शूली सदायमस्मद् वरदः प्रसन्नः ।।