Now Ask Our Principal Astrologer @ Just ₹499/-  ₹1500     Ask Your Questions Now!

Mercury(Budh)

पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दण्डधरश्च हारी ।
चर्मासिधृक् सोमसुतो धनुष्मान् सिंहाधिरुढो वरदो बुधश्च ।।