Now Ask Our Principal Astrologer @ Just ₹499/-  ₹1500     Ask Your Questions Now!

Jupiter(Guru)

पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो देवगुरुः प्रशानतः ।
गजाधिरुढो जलजातहस्तो मेधानिधः स्याद् वरदस्तु मह्यम् ।।